مروري بر پليمرهاي آلي فلزي و معدني

مروري بر پليمرهاي آلي فلزي و معدني

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات، واحد مازندران

پدیدآور: ‏‫رونالد دي.‬ آرچر