<الهدف= هدف> في النصوص الرياضيه

<الهدف= هدف> في النصوص الرياضيه

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

علي افضلي


‏‫miRNA‌ها و ژن‌‌هاي هدف آن‌ها در سرطان متاستاتيك سينه‬

‏‫miRNA‌ها و ژن‌‌هاي هدف آن‌ها در سرطان ...

ناشر : پژوهشگاه رويان، انتشارات

مهران علوي


آخ‍ري‍ن  راز ش‍اد زي‍س‍ت‍ن : پ‍ي‍رو ق‍ل‍ب  خ‍ود ب‍اش‍ي‍د تا هدف گمشده ي زندگي تان را بيابيد

آخ‍ري‍ن راز ش‍اد زي‍س‍ت‍ن : پ‍ي‍رو ق‍ل‍ ...

ناشر : ‏‫ ك‍ت‍اب‍س‍راي رش‍د‬

مرجان كاظم زاده عطوفي

آرزو تا هدف

آرزو تا هدف

ناشر : زانكو

هيمن خودكام


آزادي بندگي، هدف زندگي

آزادي بندگي، هدف زندگي

ناشر : بينش مطهر

سيدمحمدصالح هاشمي گلپايگاني

آزمون هاي صحرايي در ژئوتكنيك با هدف تعيين تنش افقي خاك

آزمون هاي صحرايي در ژئوتكنيك با هدف تعيي ...

ناشر : جاودانه

علي اكبر گلستاني دارياني