مهندسي سطح مواد

مهندسي سطح مواد

ناشر : فراز انديش سبز

فروغ كاظمي

مهندسي سطح مواد مدرن

مهندسي سطح مواد مدرن

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

پدرام وردي

مهندسي سطح و مواد در تريبولوژي

مهندسي سطح و مواد در تريبولوژي

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

جمال تكدم


نانو مواد و مهندسي سطح

نانو مواد و مهندسي سطح

ناشر : دانشگاه سمنان

جمال تكدم