پاسخ پرسش ها و حل تمرين هاي «مديريت توليد و عمليات نوين»

پاسخ پرسش ها و حل تمرين هاي «مديريت تولي ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

اح‍م‍د ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد

درسنامه مديريت توليد و عمليات

درسنامه مديريت توليد و عمليات

ناشر : نشر مقاومت

منصور خسروبكي برچلوئيمديريت توليد و عمليات

مديريت توليد و عمليات

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد كرج

بابك تصاعديان


مديريت توليد و عمليات

مديريت توليد و عمليات

ناشر : انتشارات شربياني

سيد محمدعلي خاتمي فيروزآبادي

مديريت توليد و عمليات

مديريت توليد و عمليات

ناشر : پيام كوثر

حميد شاهبندرزاده

مديريت توليد و عمليات

مديريت توليد و عمليات

ناشر : نشر كتاب دانشگاهي

اكبر عالم تبريز