داروسازي صنعتي: مديريت كيفيت و عمليات خوب ساخت GMP براي محصولات و مواد موثره دارويي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


داروسازي صنعتي: مديريت كيفيت و عمليات خوب ساخت GMP براي محصولات و مواد موثره دارويي

داروسازي صنعتي: مديريت كيفيت و عمليات خو ...

ناشر : نشر افروز

امير مهدي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰۰ ریال