انتشارات، چاپ و نشر قابل استفاده: انتشارات در روابط عمومي (رشته كارداني حرفه اي روابط عمومي) چاپ و ن |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


انتشارات، چاپ و نشر قابل استفاده: انتشارات در روابط عمومي (رشته كارداني حرفه اي روابط عمومي) چاپ و نشر (رشته كارداني حرفه اي تبليغات) ...

انتشارات، چاپ و نشر قابل استفاده: انتشار ...

ناشر : ساكو

ميرزابابا مطهري نژاد

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰ ریال