استراتژي اقيانوس آبي: چگونه فضاي بازاري بدون مدعي خلق كنيم كه در آن، رقابت بي معنا باشد |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


استراتژي اقيانوس آبي: چگونه فضاي بازاري بدون مدعي خلق كنيم كه در آن، رقابت بي معنا باشد

استراتژي اقيانوس آبي: چگونه فضاي بازاري ...

ناشر : نشر مطالعات استراتژيك

دبليو. چان كيم

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

استراتژي اقيانوس آبي: چگونه فضاي بازاري بدون مدعي خلق كنيم كه در آن، رقابت بي معنا باشد

استراتژي اقيانوس آبي: چگونه فضاي بازاري ...

ناشر : نشر مطالعات استراتژيك

محمدرضا عاطفي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال