مديريت دانش و اثربخشي برنامه هاي آموزشي دانشگاه |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت دانش و اثربخشي برنامه هاي آموزشي دانشگاه

مديريت دانش و اثربخشي برنامه هاي آموزشي ...

ناشر : پژوهندگان راه دانش

علي مهدي پور

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۰۰۰۰ ریال