تجارب توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي كشورهاي ايران و جهان: مقايسه تطبيقي روشهاي جلب مشاركت مردمي و |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تجارب توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي كشورهاي ايران و جهان: مقايسه تطبيقي روشهاي جلب مشاركت مردمي و تامين مالي

تجارب توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي كش ...

ناشر : آذرخش

محمد رحيمي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال