‏‫ارائه يك روش نوين جهت افزايش امنيت در شبكه اينترنت اشياء‮‬

‏‫ارائه يك روش نوين جهت افزايش امنيت در ...

ناشر : اوستاي پارسيان

احسان چيني فروشان

‏‫امنيت اينترنت اشياء‮‬

‏‫امنيت اينترنت اشياء‮‬

ناشر : آثار نفيس

مريم عيسوندي


امنيت اينترنت اشياء

امنيت اينترنت اشياء

ناشر : آتريسا

شان تساي لي

امنيت اينترنت اشياء

امنيت اينترنت اشياء

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

شان تساي لي

امنيت اينترنت اشياء

امنيت اينترنت اشياء

ناشر : انتشارات اسدزاده

ابراهيم اسدزاده