استانداردها و استانداردسازي

استانداردها و استانداردسازي

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

مجتبي بحيرايي

تدوين استانداردها براي صنعت: مقايسه ي نظام استانداردسازي نوظهور چين و نظام استانداردسازي فعلي ايالات متحده

تدوين استانداردها براي صنعت: مقايسه ي نظ ...

ناشر : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي

مجتبي بحيرايي