زندگي خود را دوباره بيافرينيد

زندگي خود را دوباره بيافرينيد

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

طرح‌واره درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

طرح‌واره درماني: راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جفري يانگ - نويسنده: ژانت كلوسكو

قیمت : ۳۴۰۰۰۰ ریال


رهايي از زندان ذهن

رهايي از زندان ذهن

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: ماتيو مك‌كي - نويسنده: كاترين سوتكر

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

تكنيك‌هاي شناخت درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

تكنيك‌هاي شناخت درماني (راهنماي كاربردي براي متخصصين باليني)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: رابرت ليهي - مترجم: حسن حميدپور

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: حسن حميدپور - نويسنده: زهرا اندوز

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


شناخت‌درماني اختلالات شخصيت: رويكرد طرح‌واره محور

شناخت‌درماني اختلالات شخصيت: رويكرد طرح‌واره محور

ناشر : آگه

- نويسنده: جفري يانگ - مترجم: علي صاحبي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

راهنماي سريع رفتاردرماني عقلاني هيجاني

راهنماي سريع رفتاردرماني عقلاني هيجاني

ناشر : ارجمند

- نويسنده: ويندي درايدن - نويسنده: مايكل نينان

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال

رفتاردرماني شناختي براي تازه‌كارها

رفتاردرماني شناختي براي تازه‌كارها

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: دبوراراث لدلي - نويسنده: برايان ماركس

قیمت : ۹۹۰۰۰ ریال


گزيده‌هايي از آثار پيشگامان روان‌شناسي علمي در ايران

گزيده‌هايي از آثار پيشگامان روان‌شناسي علمي در ايران

ناشر : ارجمند

- به‌اهتمام: حبيب‌الله قاسم‌زاده - به‌اهتمام: حسن حميدپور

قیمت : ۱۱۸۰۰۰ ریال