ادبيات اختصاصي (1): آرايه‌هاي ادبي، تاريخ ادبيات (1) و (2) و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي انساني

ادبيات اختصاصي (1): آرايه‌هاي ادبي، تاريخ ادبيات (1) و (2) و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي انساني

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: محمدعلي باطني - نويسنده: افخم‌السادات جدي‌آراني

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

ادبيات اختصاصي دوم، سوم و چهارم انساني

ادبيات اختصاصي دوم، سوم و چهارم انساني

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: محمدعلي باطني - نويسنده: افخم‌السادات جدي‌آراني

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

ادبيات اختصاصي دوم، سوم و چهارم انساني: شامل برگزيده‌ي نكات مهم درسي، پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي از ...

ادبيات اختصاصي دوم، سوم و چهارم انساني: شامل برگزيده‌ي نكات مهم درسي، پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي از ...

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: محمدعلي باطني - نويسنده: افخم‌السادات جدي‌آراني

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال


مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده تاريخ ادبيات (1) و (2) اختصاصي سوم انساني

مجموعه‌ي طبقه‌بندي شده تاريخ ادبيات (1) و (2) اختصاصي سوم انساني

ناشر : كانون فرهنگي آموزش

- نويسنده: محمدعلي باطني - نويسنده: افخم‌السادات جدي‌آراني

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال