ترموديناميك پيشرفته مهندسي

ترموديناميك پيشرفته مهندسي

ناشر : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

- نويسنده: دي.اي. وينتربون - مترجم: مظفرعلي مهرابيان

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال