روابط عمومي (نكته و آزمون)

روابط عمومي (نكته و آزمون)

ناشر : مبناي خرد

- نويسنده: زهرا روزي‌بيدگلي - نويسنده: آمنه صديقيان‌بيدگلي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق (نكته و آزمون)

روش تحقيق (نكته و آزمون)

ناشر : مبناي خرد

- نويسنده: زهرا روزي‌بيدگلي - نويسنده: آمنه صديقيان‌بيدگلي

قیمت : ۵۵۰۰۰ ریال