ليست كتاب هاي حميدرضا شمس

سير تاريخي واقعه عاشورا : نقل كامل از منابع اوليه...

سير تاريخي واقعه عاشورا : نقل كامل از منابع اوليه...

ناشر : ستارگان درخشان

- نويسنده: حميدرضا شمس

قیمت : ۰ ریال

تعديل قانوني قرارداد با تكيه بر رويه قضايي ايران

تعديل قانوني قرارداد با تكيه بر رويه قضايي ايران

ناشر : بهنامي

- نويسنده: حميدرضا شمس

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال