اصول و مباني تهيه و تفسير نقشه‌ها و نمودارهاي اقليمي

اصول و مباني تهيه و تفسير نقشه‌ها و نمودارهاي اقليمي

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: حسن لشكري - ويراستار: ليلا احمدلو

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

دانش اقليمي: طراحي معماري

دانش اقليمي: طراحي معماري

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: منصوره طاهباز

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آنزيم‌ها: ديباچه‌اي كاربردي بر ساختار، مكانيزم و تحليل داده‌ها

آنزيم‌ها: ديباچه‌اي كاربردي بر ساختار، مكانيزم و تحليل داده‌ها

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: رابرت.اي كوپلند - مترجم: سيداميد رعنايي‌سيادت

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


راهنماي تناوب زراعي در كشاورزي ارگانيك

راهنماي تناوب زراعي در كشاورزي ارگانيك

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: چارلز.ال مالر - نويسنده: سو.الن جانسون

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اجتماعات در ادبيات (آثار منثور قرن هفتم)

اجتماعات در ادبيات (آثار منثور قرن هفتم)

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: علي‌محمد سجادي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

از برديه تا ساريه: تجربه بازسازي روستاهاي جنگزده خوزستان

از برديه تا ساريه: تجربه بازسازي روستاهاي جنگزده خوزستان

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: سيدحسن ميري - نويسنده: عباس شاكري‌زاده‌ابيانه

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


اصول استفاده از تابش خورشيد در طراحي معماري (تنظيم شرايط محيطي)

اصول استفاده از تابش خورشيد در طراحي معماري (تنظيم شرايط محيطي)

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: علي نمازيان - ويراستار: جواهر افسر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس

ايمني فضاها و تجهيزات ورزشي مدارس

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: سيدحجت زماني‌ثاني - نويسنده: عليرضا فارسي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

برون‌سپاري

برون‌سپاري

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- گردآورنده: داود طالبي - گردآورنده: يوسف محمدكريمي

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


تاثيرگذاري: روان‌شناسي اجتماعي در مقوله نفوذ اجتماعي

تاثيرگذاري: روان‌شناسي اجتماعي در مقوله نفوذ اجتماعي

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: رابرت چيالديني - مترجم: فاطمه باقريان

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

جامعه‌شناسي صنعتي (با تكيه بر تجربه ايران)

جامعه‌شناسي صنعتي (با تكيه بر تجربه ايران)

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: ابراهيم فيوضات

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آفرينش مكان پايدار: تاملاتي در باب نظريه طراحي شهري

آفرينش مكان پايدار: تاملاتي در باب نظريه طراحي شهري

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات

- نويسنده: كورش گلكار

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال