شبيه‌سازي پديده‌هاي  هيدروليكي با استفاده از فلوئنت

شبيه‌سازي پديده‌هاي هيدروليكي با استفاده از فلوئنت

ناشر : عميدي

- نويسنده: رسول دانشفراز - نويسنده: محمدرضا نيك‌پور

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

طراحي و تحليل شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي با استفاده از نرم‌افزار CYMDIST

طراحي و تحليل شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي با استفاده از نرم‌افزار CYMDIST

ناشر : مرسل

- نويسنده: حسين اسماعيلي - نويسنده: اميرحسين رضواني

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال