ليست كتاب با موضوع مواد غذايي - بازرسي

تقلبات در مواد غذايي آنچه همه نمي‌دانند

تقلبات در مواد غذايي آنچه همه نمي‌دانند

ناشر : آقاي كتاب

- نويسنده: ش‍ه‍رام‌ م‍ق‍ص‍ودي‌

قیمت : ۰ ریال

تقلبات در مواد غذايي( آنچه همه نمي‌دانند)

تقلبات در مواد غذايي( آنچه همه نمي‌دانند)

ناشر : آقاي كتاب

- نويسنده: ش‍ه‍رام‌ م‍ق‍ص‍ودي‌

قیمت : ۰ ریال


راهنماي بازرسي مبتني بر خطر از كارخانجات مواد غذايي

راهنماي بازرسي مبتني بر خطر از كارخانجات مواد غذايي

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

- نويسنده: عادل ميرزاعليزاده

قیمت : ۰ ریال


نكات كليدي در بازرسي و نظارت‌هاي بهداشت محيطي از اماكن و مراكز مشمول ماده 13

نكات كليدي در بازرسي و نظارت‌هاي بهداشت محيطي از اماكن و مراكز مشمول ماده 13

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي شيراز

- نويسنده: محمدرضا حيدري - ويراستار: فاطمه تقوا

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


تضمين كيفيت و سلامت مواد غذايي (با منشا دامي)

تضمين كيفيت و سلامت مواد غذايي (با منشا دامي)

ناشر : دانشگاه فردوسي مشهد

- نويسنده: ويليام هابرت - مترجم: محمد محسن‌زاده

قیمت : ۵۴۰۰۰ ریال