محمد رضا محمد علي خلج

ليست كتاب هاي محمد رضا محمد علي خلج تعداد يافت شده - 1


راهنماي مشاوره مديريت : تشريح فازهاي مختلف مشاوره مديريت مشاركتي همراه با معرفي ابزارهاي كاربردي مشاوره مديريت

راهنماي مشاوره مديريت : تشريح فازهاي مخت ...

ناشر : آينده پژوه

مرجان كاظم زاده عطوفي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰۰ ریال