1001 راهكار تبليغاتي: راهكارهايي از بزرگ‌ترين تبليغات جهان

1001 راهكار تبليغاتي: راهكارهايي از بزرگ‌ترين تبليغات جهان

ناشر : سيته

- نويسنده: لوك دوپون - مترجم: منيژه بهزاد (شيخ‌جوادي)

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

22 قانون ابدي بازاريابي

22 قانون ابدي بازاريابي

ناشر : سيته

- نويسنده: جك تروت - نويسنده: آل ريس

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریالاز چرتكه تا استراتژي : (راهكارهاي موفقيت ۱۵شركت برتر ايراني)

از چرتكه تا استراتژي : (راهكارهاي موفقيت ۱۵شركت برتر ايراني)

ناشر : سيته

- نويسنده: امير‌ابوالفضل ذكريايي

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

ادبيات تبليغ (كتاب راهنما براي نويسندگان تبليغات)

ادبيات تبليغ (كتاب راهنما براي نويسندگان تبليغات)

ناشر : سيته

- نويسنده: رابرت دابل - مترجم: منيژه شيخ

قیمت : ۴۲۰۰۰۰ ریال

22 قانون تغييرناپذير برند

22 قانون تغييرناپذير برند

ناشر : سيته

- نويسنده: آل ريس - نويسنده: لورا ريس

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


‏‫۲۲ قانون تغييرناپذير برند‮‬

‏‫۲۲ قانون تغييرناپذير برند‮‬

ناشر : سيته

- نويسنده: ال‌ ري‍س‌ - نويسنده: Al Ries

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

ادبيات تبليغ: كتاب راهنما براي نويسندگان تبليغات

ادبيات تبليغ: كتاب راهنما براي نويسندگان تبليغات

ناشر : سيته

- نويسنده: رابرت‌دبليو بلاي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

‏‫۲۳۰ سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي‌زبان‬‬( ۲۰۰۱-۱۷۸۲/۱۴۳۳-۱۲۰۳ م.)‬

‏‫۲۳۰ سال تبليغات بازرگاني در مطبوعات فارسي‌زبان‬‬( ۲۰۰۱-۱۷۸۲/۱۴۳۳-۱۲۰۳ م.)‬

ناشر : سيته

- نويسنده: م‍ح‍س‍ن‌ م‍ي‍رزاي‍ي‌

قیمت : ۴۶۰۰۰۰ ریال