بامداد كتاب

ليست كتاب هاي انتشارات بامداد كتاب تعداد يافت شده - 304


‏‫TRX تمرينات تعليقي‬

‏‫TRX تمرينات تعليقي‬

ناشر : بامداد كتاب

سيدحسين موسوي

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

۵۰۰حركت TRX،  برنامه ها، روش ها و اصول تمرينات

۵۰۰حركت TRX، برنامه ها، روش ها و اصول ت ...

ناشر : بامداد كتاب

ن‍اص‍ر ن‍ورب‍خ‍ش

قیمت کتاب سیتی : ۲۲۹۰۰۰۰ ریال

۱۰۱ برنامه تمريني پرورش اندام

۱۰۱ برنامه تمريني پرورش اندام

ناشر : بامداد كتاب

داود بيات

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال


‏‫‬‭English special text for the students of physical education & sport sciences

‏‫‬‭English special text for the student ...

ناشر : بامداد كتاب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

۵ فاكتور آمادگي جسماني

۵ فاكتور آمادگي جسماني

ناشر : بامداد كتاب

سيد امير اوليائي

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰۰ ریال

آسيب شناسي ورزشي اندام فوقاني

آسيب شناسي ورزشي اندام فوقاني

ناشر : بامداد كتاب

م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍پ‍اي‍گ‍ان‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۹۰۰۰ ریال


 فناوري در ورزش(IT)

فناوري در ورزش(IT)

ناشر : بامداد كتاب

م‍ه‍رع‍ل‍ي ه‍م‍ت‍ي ن‍ژاد

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

آزمون هاي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

آزمون هاي روانشناسي در علوم ورزش و تمرين

ناشر : بامداد كتاب

نرجس ياوري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

۱۰۱ بازي كلاسي

۱۰۱ بازي كلاسي

ناشر : بامداد كتاب

گرت لانگ

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

120 تمرين فوتبال (حمله - دفاع)

ناشر : بامداد كتاب

رولف ماير

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال

آسيب شناسي ورزشي

آسيب شناسي ورزشي

ناشر : بامداد كتاب

سيدحميد خداداد

قیمت کتاب سیتی : ۴۵۰۰۰۰ ریال

[كتاب]

[كتاب]

ناشر : بامداد كتاب

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال