تصنيف‌نوازي

تصنيف‌نوازي

ناشر : چكاد هنر

- نويسنده: داريوش اسحاقي - نويسنده: طيبه ميرباني

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

تنبك و تكنيك 1

تنبك و تكنيك 1

ناشر : چكاد هنر

- نويسنده: داريوش اسحاقي - نويسنده: امين ولي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

تنبك و تكنيك ۲

تنبك و تكنيك ۲

ناشر : چكاد هنر

- نويسنده: داري‍وش‌ اس‍ح‍اق‍ي‌ - نويسنده: امين ولي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


قطعاتي براي تنبك و آشنايي با ريتم

قطعاتي براي تنبك و آشنايي با ريتم

ناشر : چكاد هنر

- نويسنده: داريوش اسحاقي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

نوزده قطعه 1

نوزده قطعه 1

ناشر : چكاد هنر

- نويسنده: داريوش اسحاقي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

آموزش تنبك: دوره‌هاي عالي و فوق عالي جلد اول

آموزش تنبك: دوره‌هاي عالي و فوق عالي جلد اول

ناشر : سرود

- نويسنده: بهمن رجبي

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال


آموزش تنبك: دوره‌هاي عالي و فوق عالي جلد دوم

آموزش تنبك: دوره‌هاي عالي و فوق عالي جلد دوم

ناشر : سرود

- نويسنده: بهمن رجبي

قیمت : ۷۵۰۰۰۰ ریال