مجموعه چكيده مقالات برگزيده در همايش بين المللي چهار قرن آموزش زبان فارسي و فرانسه در فرانسه و ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مجموعه چكيده مقالات برگزيده در همايش بين المللي چهار قرن آموزش زبان فارسي و فرانسه در فرانسه و ايران (تهران ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۳۹۵)

مجموعه چكيده مقالات برگزيده در همايش بين ...

ناشر : دانشگاه علامه طباطبايي

مرجان فرجاه

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال