مديريت بدون زور و اجبار (براساس تئوري كنترل و نظريه ادوارد دمينگ) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مديريت بدون زور و اجبار (براساس تئوري كنترل و نظريه ادوارد دمينگ)

مديريت بدون زور و اجبار (براساس تئوري كن ...

ناشر : گندمان

نسرين ملكي

قیمت کتاب سیتی : ۹۵۰۰۰۰ ریال