تنظيم مقررات در ارتباطات و فناوري اطلاعات |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تنظيم مقررات در ارتباطات و فناوري اطلاعات

تنظيم مقررات در ارتباطات و فناوري اطلاعا ...

ناشر : مكارمي

بهمن حسين زاده

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال