كاربرد روش هاي آماري چندمتغيره در تحليل داده هاي علوم زمين و محيط زيست |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


كاربرد روش هاي آماري چندمتغيره در تحليل داده هاي علوم زمين و محيط زيست

كاربرد روش هاي آماري چندمتغيره در تحليل ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اراك، انتشارات

فريدون قديمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال