تاب آوري در برابر زلزله و برنامه ريزي مديريت بحران و تجربيات ژاپن |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تاب آوري در برابر زلزله و برنامه ريزي مديريت بحران و تجربيات ژاپن

تاب آوري در برابر زلزله و برنامه ريزي مد ...

ناشر : موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران

مرتضي جعفري

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال