‏‫پژوهش هاي تجربي و روش شناسي در حسابداري (همراه با كاربرد نرم افزارهاي Eviews 9, ‮22 SSPS, 21 atatS |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫پژوهش هاي تجربي و روش شناسي در حسابداري (همراه با كاربرد نرم افزارهاي Eviews 9, ‮22 SSPS, 21 atatS)‬

‏‫پژوهش هاي تجربي و روش شناسي در حسابدار ...

ناشر : ترمه

بهمن بني مهد

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال