پهنه بندي و راهنماي طراحي اقليمي، اقليم گرم و مرطوب (استان هرمزگان) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


پهنه بندي و راهنماي طراحي اقليمي، اقليم گرم و مرطوب (استان هرمزگان)

پهنه بندي و راهنماي طراحي اقليمي، اقليم ...

ناشر : مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

مرتضي كسمايي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال