مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان

مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان

ناشر : نيلوفر

حسين پاينده

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۰۰۰۰ ریال

شخصيت و شخصيت پردازي در رمان فارسي: (رئاليسم، مدرنيسم و پسامدرنيسم)

شخصيت و شخصيت پردازي در رمان فارسي: (رئا ...

ناشر : كيان افراز

مجيد جلاله وندا لكامي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال