مباني سازمان و مديريت

مباني سازمان و مديريت

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

پدیدآور: سيدمحمد م‍ق‍ي‍م‍ي‌

‏‫اصول مديريت مباني سازمان و مديريت‮‬

‏‫اصول مديريت مباني سازمان و مديريت‮‬

ناشر : انتشارات شيل

پدیدآور: سيدهادي ميرفردوس

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : آثار نفيس

پدیدآور: علي اميدي


اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : علوم و فنون معين

پدیدآور: محمدعلي ژيرافر

اصول و مباني سازمان و مديريت

اصول و مباني سازمان و مديريت

ناشر : آثار فكر

پدیدآور: پگاه باباخانلو

اصول و مباني سازمان و مديريت (همراه با پاسخنامه تشريحي) ويژه رشته هاي: مديريت خدمات بهداشتي و درماني...

اصول و مباني سازمان و مديريت (همراه با پ ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

پدیدآور: بهمن خسروي


اصول و مباني سازمان و مديريت( همراه با پاسخنامه تشريحي) ويژه رشته هاي مديريت خدمات بهداشتي و درماني...

اصول و مباني سازمان و مديريت( همراه با پ ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

پدیدآور: بهمن خسروي


پيك آموزش مفهومي و شبكه اي مباني سازمان و مديريت: "كتاب خلاصه نويسي شده" ويژه داوطلبان مديريت اجرايي، شهري، بازرگاني...

پيك آموزش مفهومي و شبكه اي مباني سازمان ...

ناشر : نگرش روز

پدیدآور: سينا عباس‌زاده

تست آموز سنا اصول و مباني سازمان و مديريت

تست آموز سنا اصول و مباني سازمان و مديري ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

پدیدآور: هادي طغياني