راهنمايي و مشاوره تحصيلي شغلي در عصر دانايي: با ارائه الگوي طرح‌واره درماني تحصيلي شغلي و آزمونهاي ش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنمايي و مشاوره تحصيلي شغلي در عصر دانايي: با ارائه الگوي طرح‌واره درماني تحصيلي شغلي و آزمونهاي شغلي، و خودشناسي

راهنمايي و مشاوره تحصيلي شغلي در عصر دان ...

ناشر : فرا انگيزش

عباس بهزادي‌ مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۷۹۰۰۰۰ ریال