خوي حيواني

خوي حيواني

ناشر : آراد كتاب

پدیدآور: ‏‫رابرت ج.‬ شيلر

خوي حيواني: خوي حيواني عبارت است از ... چگونه روانشناسي اقتصاد را هدايت مي كند و دليل اهميت آن براي سرمايه داري جهاني چيست؟

خوي حيواني: خوي حيواني عبارت است از ... ...

ناشر : آراد كتاب

پدیدآور: ‏‫رابرت ج.‬ شيلر