آشنايي با قوانين كسب و كار (رشته مديريت بازرگاني) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


آشنايي با قوانين كسب و كار (رشته مديريت بازرگاني)

آشنايي با قوانين كسب و كار (رشته مديريت ...

ناشر : دانشگاه پيام نور

اميد هادي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰۰ ریال