جنگ و صلح: بررسي مسائل نظامي و استراتژيك معاصر |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


جنگ و صلح: بررسي مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

جنگ و صلح: بررسي مسائل نظامي و استراتژيك ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

سيدعليرضا ازغندي

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال