آزمونك هاي نظريه هاي جامعه شناسي

آزمونك هاي نظريه هاي جامعه شناسي

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

پدیدآور: پ‍ژم‍ان ع‍ب‍اد

بازشناسي تحليلي نظريه هاي مدرن جامعه شناختي در مدرنيته ي مياني: بنيان گزاران جامعه شناسي

بازشناسي تحليلي نظريه هاي مدرن جامعه شنا ...

ناشر : نشر علم

پدیدآور: حسين ابوالحسن تنهايي

‏‫بازشناسي تحليلي نظريه هاي مدرن جامعه شناسي: مدرنيته ي آغازين ۱۸۷۲ - ۱۴۰۰‬

‏‫بازشناسي تحليلي نظريه هاي مدرن جامعه ش ...

ناشر : ‏‫انتشارات بهمن برنا‬

پدیدآور: ح‍س‍ي‍ن اب‍وال‍ح‍س‍ن ت‍ن‍ه‍ائ‍ي


بازشناشي تحليلي نظريه هاي مدرن جامعه شناسي (دوران مدرنيته اخير)،(تخيل جامعه شناختي در بستر تاريخ 8)

بازشناشي تحليلي نظريه هاي مدرن جامعه شنا ...

ناشر : انتشارات بهمن برنا

پدیدآور: ح‍س‍ي‍ن اب‍وال‍ح‍س‍ن ت‍ن‍ه‍ائ‍ي

بررسي تاثير فرايند جهاني شدن بر نظريه هاي جامعه شناسي

بررسي تاثير فرايند جهاني شدن بر نظريه ها ...

ناشر : انديشه احسان

پدیدآور: اصغر ميرفردي


بينش ها و نظريه هاي جامعه شناسي: مجموعه علوم اجتماعي

بينش ها و نظريه هاي جامعه شناسي: مجموعه ...

ناشر : مكتب ماهان

پدیدآور: علي اصغر رحمتي


ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ي  ت‍وس‍ع‍ه  (ن‍ظري‍ه ه‍اي  ت‍وس‍ع‍ه  ن‍ي‍اف‍ت‍گ‍ي)

ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ي ت‍وس‍ع‍ه (ن‍ظري‍ه ه‍ ...

ناشر : انديشه احسان

پدیدآور: م‍ح‍م‍دس‍ع‍ي‍د ذك‍ائ‍ي

درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي(برنا) *

درآمدي بر مكاتب و نظريه هاي جامعه شناسي( ...

ناشر : بهمن برنا

پدیدآور: حسين ابوالحسن

درآمدي بر نظريه هاي فرهنگ و جامعه شناسي فرهنگي با تاكيد بر نظريه جفري الكساندر

درآمدي بر نظريه هاي فرهنگ و جامعه شناسي ...

ناشر : انتشارات جامعه شناسان

پدیدآور: بدري برندگي