(درآمدي بر) "حقوق اتحاديه اروپا"

(درآمدي بر) "حقوق اتحاديه اروپا"

ناشر : خرسندي

پدیدآور: كلاوس-ديتر بورشارت

۹۷۶ روز در پس كوچه هاي اروپا

۹۷۶ روز در پس كوچه هاي اروپا

ناشر : قدياني

پدیدآور: محمد دلاوري

آداب و رسوم مردم اروپا

آداب و رسوم مردم اروپا

ناشر : انتشارات اميرفدك

پدیدآور: آبتين سليماني


آزمون ارتقاء درجات كاراته اروپا

آزمون ارتقاء درجات كاراته اروپا

ناشر : منوچهر وحيدي

پدیدآور: استيو آرنيل

آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده پژوهي در جهان: ويراست دوم: مطالعه موردي اروپا

آشنايي با برخي تجارب آينده نگاري و آينده ...

ناشر : مركز تحقيقات سياست علمي كشور

پدیدآور: علي پايا

آلمان و مهار بحرانهاي اتحاديه اروپا

آلمان و مهار بحرانهاي اتحاديه اروپا

ناشر : شاپرك سرخ

پدیدآور: انسيه صالحي


اتحاديه اروپا بحران ها و سناريوها

اتحاديه اروپا بحران ها و سناريوها

ناشر : موسسه مطالعات انديشه سازان نور

پدیدآور: عليرضا ثمودي پيله رود


اتحاديه اروپا و سازمان هاي بين المللي

اتحاديه اروپا و سازمان هاي بين المللي

ناشر : حقوق يار

پدیدآور: سيدداود آق‍ائ‍ي

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در اروپا

اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان در ار ...

ناشر : روزنه

پدیدآور: سيدمحمد حسيني بهشتي