بررسي تطبيقي پروتكل هاي احراز هويت در سيستم هاي RFID با تمركز بر بهينه سازي پروتكل Anonpri |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


بررسي تطبيقي پروتكل هاي احراز هويت در سيستم هاي RFID با تمركز بر بهينه سازي پروتكل Anonpri

بررسي تطبيقي پروتكل هاي احراز هويت در سي ...

ناشر : سنجش و دانش

جميله طالقاني زاده

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال