‏‫مباني و اصول مطرح در روشهاي پژوهش كيفي‬(‌چارچوب، مدل، الگو، پارادايم...)‬ |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫مباني و اصول مطرح در روشهاي پژوهش كيفي‬(‌چارچوب، مدل، الگو، پارادايم...)‬

‏‫مباني و اصول مطرح در روشهاي پژوهش كيفي ...

ناشر : لوح زرين

آمنه زابلي‌زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال