استراتژي هماهنگي جديد كنترل PSS و SSSC در سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم فازي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


استراتژي هماهنگي جديد كنترل PSS و SSSC در سيستم قدرت با استفاده از الگوريتم فازي

استراتژي هماهنگي جديد كنترل PSS و SSSC د ...

ناشر : سنجش و دانش

نويد فروزنده هفشجاني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال