حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل

حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا ع ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

محمد نمازي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۵۰۰۰ ریال

حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل

حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا ع ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

محمد نمازي

قیمت کتاب سیتی : ۱۶۷۰۰۰۰ ریال

حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا عمل

حسابداري مديريت استراتژيك: از تئوري تا ع ...

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

محمد نمازي

قیمت کتاب سیتی : ۲۳۸۰۰۰۰ ریال