تحليل ارتعاشات سازه هاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تحليل ارتعاشات سازه هاي تقويت شده با نانو لوله هاي كربني

تحليل ارتعاشات سازه هاي تقويت شده با نان ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (اراك)، انتشارات علمي

مهدي عزيزي

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۶۰۰۰ ریال