اصول و مباني نظري ترجمه

اصول و مباني نظري ترجمه

ناشر : مدرسان شريف

پدیدآور: بنفشه رافع

اصول و مباني نظري ترجمه

اصول و مباني نظري ترجمه

ناشر : مشاوران صعود ماهان

پدیدآور: ‏‫نيما‬ ‏‫ مهدي زاده اشرفي‬

اصول و مباني نظري ترجمه

اصول و مباني نظري ترجمه

ناشر : پيدار

پدیدآور: مريم رحيم


اصول و مباني نظري ترجمه 1 "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

اصول و مباني نظري ترجمه 1 "مرجع دانشگاهي ...

ناشر : مدرسان برتر

پدیدآور: دپارتمان زبان انگليسي مدرسان برتر

اصول و مباني نظري ترجمه 2 "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

اصول و مباني نظري ترجمه 2 "مرجع دانشگاهي ...

ناشر : مدرسان برتر

پدیدآور: دپارتمان زبان انگليسي مدرسان برتر

اصول و مباني نظري ترجمه 3 "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

اصول و مباني نظري ترجمه 3 "مرجع دانشگاهي ...

ناشر : مدرسان برتر

پدیدآور: دپارتمان زبان انگليسي مدرسان برتر


اصول و مباني نظري ترجمه كارشناسي ارشد

اصول و مباني نظري ترجمه كارشناسي ارشد

ناشر : مدرسان شريف

پدیدآور: بنفشه رافع

اصول و مباني نظري ترجمه: ويژه دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور

اصول و مباني نظري ترجمه: ويژه دانشجويان ...

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

پدیدآور: محبوبه رمضان زاده


‏‫ترجمه و راهنماي (Introducing translation studies(4 edition: اصول و مباني نظري ترجمه...

‏‫ترجمه و راهنماي (Introducing translati ...

ناشر : انتشارات راه

پدیدآور: سحر زمانيان