روش محاسبه هيدروديناميكي در مهندسي كشتي (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


روش محاسبه هيدروديناميكي در مهندسي كشتي (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)

روش محاسبه هيدروديناميكي در مهندسي كشتي ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان مهندسي كشتي مهرپويا مهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۳۰۰۰ ریال

روش محاسبه هيدروديناميكي در مهندسي كشتي (مرجع دانشگاهي كارشناسي ارشد)

روش محاسبه هيدروديناميكي در مهندسي كشتي ...

ناشر : مهرپويا مهراس

دپارتمان مهندسي كشتي مهرپويا مهراس

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۳۰۰۰ ریال