رسم فني عمومي

رسم فني عمومي

ناشر : آينده سازان

پدیدآور: ح‍س‍ي‍ن ج‍م‍ال‍ي

رسم فني عمومي

رسم فني عمومي

ناشر : مركز نشر دانشگاهي

پدیدآور: اح‍م‍د م‍ت‍ق‍ي پ‍ور

رسم فني عمومي

رسم فني عمومي

ناشر : مركزنشردانشگاهي

پدیدآور: احمد متقي پور


رسم فني عمومي و نقشه كشي صنعتي: همراه با مدل هاي آموزشي سه بعدي

رسم فني عمومي و نقشه كشي صنعتي: همراه با ...

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اروميه، موسسه فرهنگي انتشاراتي شاهد و ايثارگران

پدیدآور: مازيار فيض اله زاده

نقشه كشي (رسم فني عمومي)

نقشه كشي (رسم فني عمومي)

ناشر : شهبازي

پدیدآور: سيدكمال الدين ميرزنده دل


نقشه كشي صنعتي (۱) رسم فني عمومي

نقشه كشي صنعتي (۱) رسم فني عمومي

ناشر : علم استادان

پدیدآور: علي مختاري نهال