آمار در علوم انساني

آمار در علوم انساني

ناشر : رشد فرهنگ

پدیدآور: Parinaz Banisi

آمار در علوم انساني‏‫: (به همراه تست هاي كارشناسي  ارشد و دكتري  تخصصي)‮‬

آمار در علوم انساني‏‫: (به همراه تست هاي ...

ناشر : رشد فرهنگ

پدیدآور: پ‍ري ن‍از ب‍ن‍ي س‍ي


آمار در علوم انساني: (به همراه تست هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي)

آمار در علوم انساني: (به همراه تست هاي ك ...

ناشر : رشد فرهنگ

پدیدآور: پ‍ري ن‍از ب‍ن‍ي س‍ي

آمار كاربردي در علوم انساني و تربيت بدني

آمار كاربردي در علوم انساني و تربيت بدني

ناشر : دانشگاه ايلام

پدیدآور: شمس الدين رضايي

آمار و مدل سازي سال دوم و سوم رشته هاي رياضي فيزيك - ادبيات و علوم انساني - علوم و معارف اسلامي در رشته علوم تجربي شامل: خلاصه درس...

آمار و مدل سازي سال دوم و سوم رشته هاي ر ...

ناشر : منتشران

پدیدآور: ع‍ن‍اي‍ت ال‍ل‍ه ك‍ش‍اورزي


روش تحقيق و آمار در علوم انساني

روش تحقيق و آمار در علوم انساني

ناشر : پژوهشگاه مطالعات جهان

پدیدآور: عليرضا رضازاده

مباحث كاربردي آمار در علوم انساني

مباحث كاربردي آمار در علوم انساني

ناشر : سيماي شرق

پدیدآور: طهمورث شيري