تحقيق در عمليات پيشرفته

تحقيق در عمليات پيشرفته

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فيروزكوه، انتشارات

محمدرضا لطفي


تحقيق در عمليات پيشرفته

تحقيق در عمليات پيشرفته

ناشر : دانشگاه شهيد بهشتي. مركز چاپ و انتشارات

مصطفي زنديه

تحقيق در عمليات پيشرفته

تحقيق در عمليات پيشرفته

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

محمدسعيد صباغ


تحقيق در عمليات پيشرفته «ويژه رشته مديريت صنعتي كد رشته ۲۱۶۴ » دكتري

تحقيق در عمليات پيشرفته «ويژه رشته مديري ...

ناشر : مدرسان شريف

مهدي خواجه زاده دزفولي

تحقيق در عمليات پيشرفته شامل: تكنيك برنامه ريزي، خلاصه و چكيده مباحث ...

تحقيق در عمليات پيشرفته شامل: تكنيك برنا ...

ناشر : سنجش اميركبير

گروه مولفان سنجش اميركبير