پروتكل احراز هويت مبتني بر ليست هاي پرش (RSLA) در سيستم هاي شناسايي از طريق امواج راديويي و بهينه سا |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 0