تئوري هاي مديريت: اصول، مباني، فرآيند (قابل استفاده براي مديران و دانش پژوهان با رويكرد اجرايي) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


تئوري هاي مديريت: اصول، مباني، فرآيند (قابل استفاده براي مديران و دانش پژوهان با رويكرد اجرايي)

تئوري هاي مديريت: اصول، مباني، فرآيند (ق ...

ناشر : موسسه كتاب مهربان نشر

محمدعلي حقيقي

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۵۰۰۰ ریال